Jachtklub PTTK Pszczyna

Jachtklub PTTK Pszczyna

Wydarzenia (zajawki artykułów)

Spotkanie klubu - Czytaj całość

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­jemy, że po waka­cyjnej prz­er­wie powracają cyk­liczne spotka­nia klubu.

Spotkanie klubu - Czytaj całość

Wypożyczalnia jachtów - Czytaj całość

Infor­mu­jemy, że od dnia 21.07.2014 (poniedzi­ałek) wypoży­czal­nia jest również czynna w tygod­niu w godz­i­nach od 12.00 do 18.00.

Wypożyczalnia jachtów - Czytaj całość

Regaty o Puchar Komandora. - Czytaj całość

W dni­ach 19 lipca 2014 (sob­ota) odbędą się regaty o Puchar Koman­dora Jachtk­lubu PTTK Pszczyna.

Regaty o Puchar Komandora. - Czytaj całość

Wolne terminy na mazurach - Czytaj całość

Infor­mu­jemy, że ist­nieje możli­wość wyczarterowa­nia klubowej łódki („Daisy”) na Mazurach.

Wolne terminy na mazurach - Czytaj całość

TVP w Wiśle Wielkiej - Czytaj całość

Zachę­camy do obe­jrzenia mate­ri­ału o por­cie żeglarskim w Wiśle Wielkiej.

TVP w Wiśle Wielkiej - Czytaj całość

Prace bosmańskie - Czytaj całość

Zapraszamy wszys­t­kich do uczest­nictwa w kole­jnych pra­cach bosmańs­kich w Wiśle Wielkiej.

Prace bosmańskie - Czytaj całość

Zezwolenia na pływanie - Czytaj całość

Osoby pry­watne mogą wys­tępować o wydanie zez­wole­nia na pły­wanie po J. Gocza­łkow­ickim. Szczegóły dostępne

Zezwolenia na pływanie - Czytaj całość

Warunki pogodowe [aktualizacja linków] - Czytaj całość

Przy­pom­i­namy wszys­tkim, że jest możli­wość podglądu aktu­al­nych warunków pogodowych na jeziorze goczałkowickim.

Warunki pogodowe [aktualizacja linków] - Czytaj całość

Regaty o Puchar Komandora – wyniki - Czytaj całość

Zgod­nie z tegorocznym kalen­darzem żeglarskim w dniu 20.07.2013 (sob­ota) odbyły się Regaty o Puchar Koman­dora Jachtk­lubu PTTK Pszczyna.

Regaty o Puchar Komandora – wyniki - Czytaj całość

Paginacja

1 2 3 >>

Witaj w Jachtklubie!

JachtK­lub PTTK Pszczyna pow­stał w 1960 roku.

Od tego czasu dzi­ała do dziś. Liczba jego członków rośnie z roku na rok. Od roku 2011 przy­wracamy dawną świet­ność Por­towi Żeglarskiemu w Wiśle Wielkiej nad jeziorem Goczałkowickim.

Zapraszamy wszys­t­kich Żeglarzy do współpracy. Wszys­tkim zain­tere­sowanym żeglarst­wem pole­camy sub­skrypcję naszego newslet­tera.

Infor­ma­cje i artykuły przez­nac­zone wyłącznie dla klubow­iczów są dostępne po zalogowaniu.

Koniecznie przegląd­nij artykuły i zdję­cia w galerii.

Zapraszamy do kon­taktu i zadawa­nia pytań.

Warunki meteo

Widok z kamery

Widok z kamery nad Jeziorem Goczałkowickim

Ostatnio w galerii

C:\fakepath\DSCF4317

Współpracujemy z: